Opšti uslovi pružanja usluga - privatni smještaj, hoteli, vile i hosteli

1. Opšte odredbe

Ovi Opštii uslovi i uputstva o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između CIPA d.o.o.-CIPA TRAVEL, Vukice Mitrović 1, Sveti Stefan (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovarača putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci i uslovi u programu i ovim Opštim uslovima obavezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovorom nije definisano drugačije.

2. Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije u ime i za račun vlasnika smještaja, te prema opisu i terminu shodno potvrđenoj rezervaciji osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

3. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektronskim putem, pismeno ili lično u poslovnici agencije, kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera agencije.

Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Opštim uslovima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvata. Na taj način sve što je navedeno u ovim Opštim uslovima postaje pravna obaveza kako za putnika, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući propagandni materijal ili program u štampanom ili elektronskom obliku, upoznaje gas a svim neophodnim informacijama u vezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opšte uslove putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju zavisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se zavisno o modelu plaćanja, vlasniku smještaja na ruke na dan dolaska ili najkasnije 21 dan prije početka korišćenja usluge osim ako u uslovima nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate), a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije. Napomena za plaćanje karticom - kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u eurima. Moguće su razlike između valutnog kursa CBCG (Centralna banka Crne Gore) i banke kreditne kuće putnika (gosta). Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret klijenta.

4. Boravišna taksa

Prema važećem Zakonu o boravišnoj taksi Republike Crne Gore, putnik je dužan platiti boravišnu taksu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna taksa propisana Zakonom o boravišnoj taksi Republike Crne Gore iznosi od 0,50 do 1,00 € po osobi na dan za odrasle osobe. Osobe od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu taksu. Konačan iznos boravišne takse za određenu rezervaciju zavisi o mjestu boravka u Republici Crnoj Gori i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Opštim uslovima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za turističku uslugu. Ukoliko se radi inostranoj destinaciji , plaćanje boravišne takse podliježe zakonima dotične države.

5. Cijena usluge

Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjenovniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (u opisu smještaja ili Cjenovnuku naznačenom napomenom „po dogovoru' ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu ali i doplatu) pa ih stoga putnik plaća sa iznosom rezervacije ili na licu mjesta kako je navedeno u našoj ponudi. Dodatne i posebne usluge se trebaju zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja

Cijene usluge objavljene su u eurima (€). Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija garantuje cijenu smještaja, navedenu u obračunu na osnovu kojeg su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obavezuje da će o promjeni cijene obavijestiti putnika. Ugovorene strane su suglasne da agencija ima pravo povećanja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u kursu ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja nadoknada za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utiču na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povvećanje dogovorene cijene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.

Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Ukoliko u rezervisanu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz doplatu za nenajavljnene putnike na licu mjesta.

6. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na osnovu uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.cipa-booking.me ili katalogu i drugim štampanim materijalima agencije.

7. Obaveze agencije 

Dužnost agencije je briga o izvršenju usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, shodno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim vanrednim okolnostima (tačka 2.), kad se postupa kako je opisano u tačci 14.

8. Obaveze putnika

Putnik je dužan:

- da posjeduje ispravne putne isprave,

- da poštuje carinske i devizne propise države u kojoj je odredište

- da se pridržava deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Crne Gore i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

- putovanja u zemlje koje zahtijevaju obavezna vakcinacija protiv nekih bolesti putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o vakcinaciji.

- da se pridržava kućnog reda u smještajnim objektima, i da sarađuje sa pružateljima usluga u dobroj namjeri,

- prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga je dužan predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)

- putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

- u slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

9. Dinamika plaćanja rezervacija za smještaj

PRVA VARIJANTA:

- 30% cijene usluge smještaja po odobrenom upit

- 70% cijene usluge smještaja minimalno 21 dan prije početka korištenja uslug

DRUGA VARIJANTA:

- 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu (obavezno ukoliko do datuma dolaska ima manje od 21 dan)

10. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

 

a. U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bitće napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatće se troškovi promjene u iznosu od 15 € po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uslovi otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tokom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
b. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještaja, datum primitka pismenog otkaza u toku radnog vremena agencije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. U slučaju prijema pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći radni dan agencije:

za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura kod rezervacija s iznosom manjim od 50 eura.

 

- za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

- za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 60% od ukupne cijene rezervacije

- za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije

- za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korišćenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene

 

c. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještaja kod modela plaćanja konačnog iznosa iznajmljivaču lično u gotovini, agencija zadržava uplaćenu akontaciju.

Uz svaki storno rezervacije agencija naplaćuje 25 eura manipulativnih troškova, a u slučaju rezervacije s manjim iznosom od 50 eura naplaćuje se 10 eura manipulativnih troškova.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće ( ovo ovisi i o kranjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Opštih uslova. 

Ukoliko putnik u rezervisani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.. Ukoliko putnik u rezervsani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabavke putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

11. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu polise osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjenovniku Osiguravajućeg društva (pri najmu smještajne jedinice dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u smještajnoj jedinici). Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu:

- smrt nesrećni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom iznenadna akutna bolest, za koju je potreban neodgodiv ljekarski nadzor

- poremećaji u trudnoći

- nepodnošenje vakcine, koju je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje

- štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe

- vojna vježba

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih zapreka agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članu 10. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom polise osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju polisu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uslovi osiguranja nalaze se uz polisu osiguranja pa svakom putniku preporučamo da ih lično pročita.

12. Putno osiguranje

Cijene putovanja ne uključuju 'paket' putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
Potvrdom rezervacije, putnik je odabrao model plaćanja, a završetkom procesa potvrde rezervacije potvrđuje prihvaćanje ovih Opštih uslova.

U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti direktno kod jednoga od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo da sa posebnom pažnjom proučiti uslove osiguranja prije kupovine polise.

13. Prtljag

Prijevoz prtljaga avionom je besplatan do mase koju određuje avio prijevoznik. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljaga u avio prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada ličnog prtljaga. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.


Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljeni prtljag, kao ni za krađu prtljaga ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurao i prtljag). Izgubljen prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj stanici.

14. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi tačku 2.). Rezervisani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodno obavještavanje putnika i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konsultaciju sa putnikom.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodno obavještavanje putnika najmanje 7 dana prije početka korišćenja usluge, te garantuje povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obavezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.

Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

15. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionera ili vlasnika smještaja i sl. ) reklamira neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti službu prodaje agencije u Svetom Stefanu e-mailom nacipa1@t-com.me ili telefonski na broj +382 33 468 196 odnosno +382 33 468 150. Putnik je dužan sarađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na cipa1@t-com.me ili poštom na adresu CIPA d.o.o. Vukice Mitrovic 1 , 85315 Sveti Stefan. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uslove, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervisane smještajne jedinice (npr. nedostatak snijega; loše vrijeme, loše uređene skijaške staze ili plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Ako je putnik sklopio ugovor o organizovanju putovanja kao 'last minute rezervacije' (putovanje u posljednji trenutak), tada putnik prihvata sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može uticati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

16. Zaštita ličnih podataka

Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće lične podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inostarnstvo. Ukoliko putnik zaključi polisu osiguranja lični podaci proslijediće se osiguravajućem društvu. Lični podaci putnika čuvaće se u bazi podataka, sshodno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka.

17. Napomena

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju saglasnost sa gore navedenim uslovima.

Ovi Opšti uslovi i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uslove i uputstva o putovanju.

18. Popusti

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne važe na last minute ponudu.

19. Nadležnost suda

Putnik i Agencija nastojaće da eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Podgorici, a mjerodavno pravo će biti Pravo Republike Crne Gore.

 

Sveti Stefan, 01.10.2010.